Oferta

Oferta

1. Projekty robót geologicznych:
– wykonanie ujęcia wód podziemnych,
– likwidację ujęcia wód podziemnych,
– wykonanie prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
– wykonanie otworów obserwacyjnych,
– wykonanie prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem

2. Dokumentacje hydrogeologiczne i dodatki do dokumentacji hydrogeologicznych:
– ustalające zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych.

3. Dokumentacje geologiczne:
– zawierająca wyniki likwidacji ujęcia wód podziemnych,
– zawierająca wyniki prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
– zawierająca wyniki wykonania otworów obserwacyjnych, zasobów wód podziemnych.
– zawierająca wyniki wykonania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów wód podziemnych.

4. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

5. Raporty oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

6. Operaty wodnoprawne na:
– pobór wód podziemnych
– budowę urządzenia wodnego
– likwidację urządzenia wodnego

7. Nadzory geologiczne podczas wykonywania robót i prac geologicznych.

8. Plany Ruchu Zakładu Górniczego wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

Wymagane podczas wiercenia i likwidacji otworów wiertniczych powyżej 100 m ppt.

9. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją robot geologicznych z ramienia Zamawiającego tj.
– Przedsiębiorstwa Wodociągowego i Kanalizacyjnego,
– Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych,
– Urzędu Gminy,
– Urzędu Miasta,
– Firm produkcyjnych i usługowych,
– Zakładów produkcyjnych i usługowych

10. Doradztwo techniczne w zakresie budowy, rozbudowy, likwidacji ujęć wód podziemnych.

11. Sporządzanie wycen robót geologicznych:
– wiercenie otworów studziennych, obserwacyjnych, odwodnieniowych itp.,
– wykonanie obudów studziennych wraz z montażem armatury studziennej,
– wykonanie przyłącza studziennego, elektrycznego i AKPiA
– likwidacja zużytych otworów studziennych, obserwacyjnych, odwodnieniowych itp.,
– likwidacja obudów studziennych wraz z armaturą,
– likwidacja przyłączy studziennych, elektrycznych i AKPiA.

12. Wycena i sprzedaż materiałów przeznaczonych do budowy ujęć wód podziemnych.

13. Sporządzanie opinii i ekspertyz hydrogeologicznych związanych z ujęciami wód podziemnych.
14. Sporządzanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.
15. Pełnienie funkcji kierownika robót wiertniczych, nadzór inwestorski robót studniarskich na ujęciach wód podziemnych.